از چه طریقی با موسسه قرآنی محدثة النبی آشنا شده اید؟
(39.47%) 15
موتورهای جستجو
(47.36%) 18
مراجعه به موسسه
(5.263%) 2
دوستان و آشنایان
(7.894%) 3
تبلیغات محیطی

تعداد شرکت کنندگان : 38